Integritetspolicy enligt GDPR

Integritetspolicy enligt GDPR för YEFA, Your Easy Football App AB


Your Easy Football App AB (nedan ”YEFA” eller ”Företaget”) respekterar din integritet och rätten att ha kontroll över dina personuppgifter. Vi kommer att vara öppna med vilken information vi samlar in och varför, och vi kommer att skydda den på ett så säkert sätt som möjligt.

 

I YEFA:s policy för personuppgifter beskrivs vilka uppgifter vi samlar in, i vilket syfte de samlas in, samt på vilket sätt du kan ha kontroll över dina egna uppgifter samt hur du kan kontakta oss.
Denna personuppgiftspolicy gäller uppgifter som Företaget behöver i den löpande kontakten med kunder och leverantörer. Företaget är personuppgiftsansvarigt i enlighet med dessa villkor och ansvarar för att behandling sker enligt gällande lagstiftning.

 

  • Vi sparar personuppgifter vid särskilda tillfällen i syfte för marknadskommunikation, produktinformation och kundkommunikation
  • Vi behandlar angivna personuppgifter genom att spara dem i integrerade system


Personuppgifter vi samlar in

YEFA inhämtar uppgifterna i första hand direkt från dig som kund. Exempel på personuppgifter vi samlar in är ditt namn och kontaktuppgifter till dig, så som mobiltelefonnummer och e-postadress. Företaget kan komma att uppdatera dina uppgifter från andra offentliga register om det är nödvändigt för att upprätthålla god registervård.

 

Hur vi använder insamlad information

YEFA registrerar, eller kan komma att registrera, dina personuppgifter i samband med:

  1. Debitering av tjänsten, och köp i appen
  2. Om du kontaktar oss via e-post, vår webbplats eller sociala media.
  3. Utskick eller Nyheter med viktiga meddelanden om förändringar i våra priser eller villkor

 

Information som handhas av extern teknisk part

Viss information som t.ex. rör betalfunktioner, hanteras av externa parter/leverantörer/företag som då sparar dessa data åt oss. Vid all hantering av personuppgifter iakttas dock alltid hög säkerhet och sekretess. Vi säkerställer också att våra underleverantörer och samarbetspartners uppfyller reglerna enligt GDPR.

  

Rättslig grund, lagring och gallring av personuppgifter

I och med att du lämnar uppgifter till YEFA ger du din tillåtelse till att Företaget registrerar och lagrar uppgifter om vad du prenumererar på och eventuellt beställer, samt behandlar de angivna personuppgifterna för angivna ändamål. Som legal grund för behandling kommer Företaget att hänvisa till uppfyllande av avtal, berättigat intresse eller samtycke. Om Företaget använder sig av berättigat intresse som grund, kommer det endast att göras i de syften som angetts ovan. Observera att du närsomhelst kan återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss, se adress nedan.


Behandlingen sker enligt gällande lagstiftning och innebär att personuppgifter inte bevaras under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Företaget kommer att lagra dina personuppgifter så länge du är kund hos oss. Uppgifter kommer att gallras ut då de inte längre är aktuella eller nödvändiga. Viss information kan behållas längre då det krävs pga. andra lagkrav, som t.ex. bokföringslagen. Vid all hantering av personuppgifter iakttas alltid hög säkerhet och sekretess.

 

Dina rättigheter och val

Du har rättigheter när det gäller dina personuppgifter och du har möjlighet att påverka din information och vad som sparas. Företaget kommer på eget eller kundens initiativ att rätta uppgifter som upptäcks vara felaktiga. Du kan även närsomhelst begära att dina uppgifter raderas eller att dess användning begränsas genom att kontakta oss (detta gäller inte uppgifter som krävs för att prenumerera på tjänsten).


Du kan när som helst avstå från att ta emot marknadsföringskommunikation från oss genom att kontakta oss, eller genom att avregistrera dig från vidare kommunikation i eventuell e-post som vi skickar dig.

 

Länkar till andra webbplatser

I händelse av att vår webbplats innehåller länkar till tredje parts webbplatser, hemsidor, eller material publicerat hos tredje part, är dessa länkar endast för informationssyfte. Eftersom Företaget saknar kontroll över innehållet på dessa webbplatser eller dess material ansvarar vi därför inte för dess innehåll.

 

För ytterligare information om personuppgiftshantering eller om du har frågor, är du välkommen att kontakta oss på: 

info@yefa.se

www.yefa.se

 

YEFA, Your Easy Football App AB

Lindvägen 18

131 41 Nacka

  

Denna policy gäller från och med 2019-10-25


© 2020 YEFA