Användarvillkor

Användarvillkor och avtal gällande applikationen YEFA.


1. Allmänna villkor och bestämmelser

YEFA är en app framtagen med syftet att förenkla för ungdomstränare i fotboll att skapa och spara kvalitativa övningar och träningar på ett snabbt och enkelt sätt. Ni ges även möjlighet att bjuda in ert lag och spelare, så att de kan ta del av övningar och kan öva på egen hand. Genom att installera eller använda YEFA's app ingår du ett juridiskt bindande avtal med Your Easy Football App AB gällande användningen av appen. Läs igenom användarvillkoren innan du installerar appen.


Allt innehåll i denna applikation ägs och kontrolleras av Your Easy Football App AB. Du får ladda ner applikationen och använda innehållet endast för personligt bruk. Det är inte tillåtet att kopiera, göra ändringar eller reproducera innehållet i applikationen. Applikationen får inte användas inom professionell/kommersiell verksamhet utan YEFA:s medgivande.


2. Rättigheter till uppgifter i tjänsten

 • Allt innehåll i Tjänsten, såsom grafik, bilder, logotyper och källkod (mjukvara) omfattas av Your Easy Football App AB eller tredje parts upphovsrätt.
 • Your Easy Football App AB innehar ensamt ägande- och upphovsrätten till appen YEFA och dess innehåll, med andra ord även uppgifterna/informationen som finns lagrad i en databas som Användaren väljer att ladda upp med hjälp av YEFA. Detta inkluderar även ändringar och tillägg som tagits fram i samarbete med användarna.
 • All information som användaren laddar upp genom den mobila appen skall förbli Your Easy Football App AB:s egendom.
 • Användaren ger Your Easy Football App AB tillåtelse att i en obegränsad tid lagra den information som användaren laddat upp i Tjänsten.


3. Personuppgifter

I samband med registrering godkänner du att Your Easy Football App AB tar del av dina användaruppgifter i enlighet med PUL och hanterar dessa uppgifter enligt reglerna för GDPR. Dina uppgifter kommer att användas såsom beskrivet i integritetspolicyn för YEFA (se: www.yefa.se).


4. Licens

I enlighet med användningsvillkoren tilldelas du av Your Easy Football App AB en icke exklusiv, icke överförbar, licens att installera appen och använda appen för icke-kommersiella syften.


5. Äganderätt

Alla varumärken, upphovsrätter (copyright) och andra immaterialrättigheter av något slag rörande appen YEFA, är Your Easy Football App AB egendom. Kunden åtar sig att respektera Your Easy Football App AB äganderätt och endast använda denna immateriella egendom enligt användningsvillkoren. För eventuell annan användning krävs ett föregående skriftligt medgivande från Your Easy Football App AB. All upphovsrätt (copyright) samt alla andra immaterialrättigheter som kan uppstå vid användningen av applikationen YEFA förblir Your Easy Football App AB egendom.


6. Användarens uppförande

Kunden får använda YEFA för eget bruk och för det ändamål som framgår av Avtalet. Kunden svarar exempelvis för att användningen av YEFA inte:

 • används för att sprida falsk information, kränkande eller nedvärderande inlägg
 • ger upphov till skada eller annan olägenhet för Your Easy Football App AB eller tredje man
 • ger upphov till störningar i YEFA, exempelvis genom massanrop eller obeställda massutskick, (s.k. ”spam”), eller spridande av datavirus
 • används i kommersiellt syfte
 • kränker Your Easy Football App AB eller tredje mans upphovsrätt eller annan immaterialrätt
 • strider mot lag eller mot myndighets föreskrift eller beslut, eller
 • strider mot god sed eller svensk lag.


YEFA får endast användas av dig i personligt och icke-kommersiellt syfte. För tydlighets skull åtar du dig att inte göra följande (utan begränsning):

 • reproducera, ladda ner, ladda upp, överföra, distribuera, kopiera, skriva ut, offentliggöra eller på annat sätt använda någon del av YEFA eller dess innehåll på ett sätt som inte uttryckligen tillåts i användningsvillkoren
 • bakåtkompilera, dekompilera, disassemblera, ändra eller skapa härledda arbeten som baseras på YEFA eller någon del därav
 • kringgå någon teknik som används av Your Easy Football App AB, dess licenstagare eller någon tredje part för att skydda innehåll som är åtkomligt via YEFA
 • använda YEFA appen på något sätt som strider mot användarvillkoren.


Inlägg som kränker etnicitet, sexuell läggning, uppmanar till brott eller på något sätt ligger till grund för en polisanmälan kommer att anmälas. Avstängning från appen kommer att ske med omedelbar verkan.


Om du som användare upptäcker ett inlägg som strider mot våra användarvillkor så ber vi dig att kontakta YEFA via mail, adress hittar du på www.yefa.se.


YEFA utför löpande kontroller för att granska inlägg.


7. Ansvarsbegränsning

Så långt inte annat följer av tvingande lag ansvarar Your Easy Football App AB inte för personskador, direkta eller indirekta skador eller följdskador som inte beror på Your Easy Football App AB eller sådan omständighet över vilken Your Easy Football App AB råder.


Användare får tillgång till tjänsten via inloggning med ett användarnamn och lösenord. Användaren ansvarar för att hålla dessa inloggningsuppgifter hemliga. Användaren äger endast rätt att nyttja Tjänsten i eget namn och för egen räkning och/eller tillsammans inom ett icke kommersiell organisation.


Användaren ansvarar för att de uppgifter som lämnas i samband med registrering är korrekta och fullständiga.


All den information användaren skriver in i applikationen inklusive personlig identifierbar information som kunden tillför Your Easy Football App AB ansvarar denne själv för. Your Easy Football App AB ansvarar inte för skador som uppkommer genom att kunden hanterar uppgifterna på ett ovarsamt sätt.


Your Easy Football App AB ansvarar inte för fel i applikationstjänsten som orsakas av t. ex. driftsavbrott och bristande tillgänglighet samt andra händelser som beror på förhållanden som ligger utanför Your Easy Football App AB:s kontroll eller force majeure.


Your Easy Football App AB ansvarar inte för användarens egna mobila enhet/smartphones möjlighet att ta emot och korrekt återge data från applikationen. Your Easy Football App AB ansvarar ej heller för det fall installation av denna applikation påverkar andra applikationer i användarens egna mobila enhet/smartphones.


Your Easy Football App AB ansvarar inte för den ekonomiska transaktion kunden gör i samband med köp av applikationen från någon onlinestore (internetbutik). Nedladdningen av applikationen och användandet av denna kan även vara villkorade av annan part än Your Easy Football App AB, t.ex. från den onlinestore (internetbutik) den är nedladdad från.


Your Easy Football App AB tar inte ansvar för användande av applikationen samt bär inte något ansvar i det fall kunden agerar i strid mot dessa allmänna villkor. Your Easy Football App AB åtar sig inga skyldigheter att tillhandahålla någon form av support eller underhåll av applikationen.


8. Skadeslöshet

Du åtar dig att skydda och hålla Your Easy Football App AB skadeslöst gentemot eventuella krav (inklusive men inte begränsat till skäliga advokatkostnader) från tredje part som uppstår på grund av eller i samband med att du brutit mot användarvillkoren eller mot någon lag, föreskrift eller tredje parts rättighet.


Your Easy Football App AB har rätt till ersättning för skada eller kostnader som Kunden, eller någon för vilken Kunden svarar, förorsakat genom uppsåt eller vårdslöshet. Om Kundens skyldighet att utge ersättning enligt denna punkt framstår som oskäligt betungande kan ersättningen jämkas.


9. Förändring av tjänst och avtalets förtida upphörande

Your Easy Football App AB kommer att vidta rimliga åtgärder för att hålla YEFA i användbart skick. Your Easy Football App AB förbehåller sig rätten att när som helst ändra eller ta bort funktioner i YEFA med eller utan föregående meddelande. För det fall du godkänner de nya villkoren alternativt fortsätter att använda applikationen efter det att du tagit del av sådana ändrade villkor anses du ha godkänt detta. I annat fall skall du avinstallera applikationen från samtliga enheter.


Your Easy Football App AB kommer att vidta rimliga åtgärder för att hålla appen i användbart skick. Your Easy Football App AB AB har rätt att modifiera tjänsten. Your Easy Football App AB förbehåller sig rätten att när som helst utan ansvar eller ersättningsskyldighet tillfälligt eller permanent begränsa åtkomsten eller stänga ner applikationen i sin helhet.


Villkoren gäller även för samtliga kommande uppdateringar av applikationen som Your Easy Football App AB tillhandahåller och som ersätter och/eller utgör tillägg till applikationen.


När du avinstallerat applikationen från samtliga enheter upphör villkoren att gälla.


10. Löptid och uppsägning

Användarvillkoren börjar gälla när du installerar eller börjar nyttja YEFA och fortsätter gälla tills avtalet sägs upp. Avtalet löper på en (1) månad med en uppsägnings tid på en (1) kalendermånad vilket innebär att om avtalet t.ex. sägs upp den 15 maj är sista månadsbetalningen den sista juni.


Avtalet mellan dig och Your Easy Football App AB, som kommer till uttryck i dessa användarvillkor, kan när som helst sägas upp av Your Easy Football App AB om användaren på något sätt missbrukar YEFA, online inloggning samt de mobila apparna. Användare kan därför utan förvarning exkluderas från YEFA.


Du kan säga upp avtalet genom skriftlig uppsägning via angiven mailadress på www.yefa.se samt avinstallera appen. Detta avtal avslutas automatiskt om du bryter mot någon av bestämmelserna i användningsvillkoren. Ingen återbetalning av erlagda månadsavgift sker vid uppsägning av avtal uppsägning räknas från Kalender månad.


När avtalet sägs upp, återkallas alla licensrättigheter som du beviljats och du måste upphöra med all användning av YEFA.


11. Force majeure

Om Your Easy Football App AB förhindras fullgöra sina åtaganden enligt detta avtal av omständighet som Your Easy Football App AB ej kunnat råda över såsom blixtnedslag, arbetskonflikt, eldsvåda, ändrad myndighetsbestämmelse, myndighetsingripande, sabotage, uppror eller upplopp, export eller import restriktioner, samt fel eller försening i tjänster från underleverantör, skall Your Easy Football App AB erhålla resonabel tid att åtgärda detta. Your Easy Football App AB är inte skyldig att utge ersättning för förlust eller skada som den andre parten kan komma att lida till följd av omständigheten.


12. Tvist

Eventuell Tvist i anledning av detta avtal skall slutligt avgöras genom svensk domstol med svensk lag som utgångspunkt.

© 2020 YEFA